fbpx

Jak będąc żołnierzem zdobyć pozwolenie na posiadanie broni prywatnej?

Bycie żołnierzem zawodowym ułatwia wiele spraw, zwłaszcza gdy chcesz się ubiegać o pozwolenie na posiadanie broni prywatnej. Jesteś zwolniony z obowiązku przejścia badań lekarskich i psychologicznych i dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego fizyczną i psychiczną zdolność oraz sprawność psychologiczną do posługiwania się bronią, więc niezła sumka pozostaje Ci w kieszeni. Nie musisz też podchodzić do egzaminu przed komisją ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią (Art.16 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r.). Musisz za to posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.

O ile nie stanowisz zagrożenia dla samego siebie, porządku ani bezpieczeństwa publicznego, to musisz posiadać ważną przyczynę by móc ubiegać się o takie pozwolenie. Pozwolenie na broń wydaje w drodze decyzji administracyjnej właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu żołnierza komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Po co właściwie jeszcze możesz posiadać broń skoro masz przydzieloną broń służbową w macierzystej jednostce wojskowej?

Obowiązująca ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r. (Dz.U. 2019 poz.284) Art. 10 wyraźnie wskazuje, że broń palną bojową można posiadać w celach:

 • ochrony osobistej, w przypadku stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,
 • ochrony osób i mienia, jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia (kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej),
 • łowieckich, jeśli posiadasz uprawnienia do wykonywania polowania,
 • sportowych, jeśli udokumentujesz członkostwo w stowarzyszeniu strzeleckim, posiadasz kwalifikacje sportowe (patent strzelecki) oraz licencję właściwego polskiego związku sportowego,
 • rekonstrukcji historycznych, jeśli udokumentujesz członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz posiadasz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej,
 • kolekcjonerskich, jeśli udokumentujesz członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim,
 • pamiątkowych, jeśli udokumentujesz nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia,
 • szkoleniowych, jeśli posiadasz uprawnienia do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Posiadanie pozwolenia na broń nie jest wymagane w przypadku:

 • gdy chcesz używać broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu, w praktyce oznacza to, że korzystasz z broni dostępnej na strzelnicy, która nie jest twoją własnością,
 • używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywana pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz jeśli jesteś osobą uprawnioną do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeśli wymaga ona takiej sygnalizacji,
 • gdy posiadasz broń palną pozbawioną cech użytkowych, czyli taką która jest w sposób trwały pozbawiona cech użytkowych. Pozbawienie cech użytkowych broni polega na pozbawieniu wszystkich istotnych elementów broni palnej w taki sposób, by mimo działania sprężonych gazów, powstałych na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy lub elementu ją zastępującego oraz do wywołania efektu wizualnego lub akustycznego.

Ustawa o broni i amunicji dokładnie precyzuje, iż chodzi o:

a) uniemożliwienie właściwej współpracy każdej istotnej części broni palnej pozbawionej cech użytkowych z odpowiednimi istotnymi częściami broni palnej takiego samego rodzaju, typu i modelu niepozbawionej cech użytkowych,

b) uniemożliwienie właściwego zadziałania układu uderzeniowego, odpalającego ładunek miotający naboju zarówno po uruchomieniu mechanizmu spustowego, jak i w inny sposób,

c) uniemożliwienie załadowania naboju dowolnej konstrukcji i kalibru do komory nabojowej w lufie lub komór nabojowych w bębnie nabojowym,

d) uniemożliwienie przemieszczania się pocisku wzdłuż całej długości lufy lub elementu ją zastępującego,

e) wykonanie w tylnej części przewodu lufy przelotowych otworów o przekroju co najmniej dwa razy większym niż przekrój wewnętrzny lufy.

Zmian takich mogą dokonać wyłącznie uprawnione w tym zakresie podmioty.

 • posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA,
 • posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego,
 • gdy posiadasz broń pneumatyczną,
 • posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni,
 • posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6mm.

Od czego zacząć kompletowanie niezbędnych dokumentów by uzyskać pozwolenia na broń? Tego dowiesz się z kolejnego wpisu.