fbpx

W skład sportu strzeleckiego wchodzą: strzelectwo sportowe, strzelectwo długodystansowe, strzelectwo czarnoprochowe, strzelectwo historyczne, strzelectwo kurkowe, strzelectwo dynamiczne oraz strzelectwo westernowe.

Na Igrzyskach Olimpijskich strzelectwo sportowe rozgrywane jest aż w 15 konkurencjach i trzech dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. W każdej dyscyplinie rozgrywane są konkurencje strzeleckie. Konkurencje rozgrywane są według kategorii wiekowych lub określonych grup zawodników. Do podstawowych kategorii wiekowych zawodników zaliczyć możemy: młodzików do 15 lat, juniorów młodszych mających 16 i 17 lat, juniorów w wieku 18,19 i 20 lat oraz seniorów od 21 lat wzwyż. W kategorii seniorzy wyróżniamy kategorię młodzieżowców mających 21,22 i 23 lata. Do podstawowych grup zawodników zaliczamy: kobiety bez ograniczenia wieku, mężczyzn bez ograniczenia wieku, weteranów od 45 lat wzwyż oraz inne grupy np. młodzież szkolna, służby mundurowe, myśliwi.

Każda konkurencja rozgrywana w ramach strzelectwa ma ustalone precyzyjne zasady. Ściśle określone są takie kwestie, jak czas strzelania, dystans, dopuszczona broń oraz rodzaj i wymiary tarczy. Na zawodach spotkać można zarówno tarcze papierowe, jak i elektroniczne (m.in. SIUS).

Tarcze elektroniczne stosowane są do wszystkich typów strzelań: kulowych, pneumatycznych i wojskowych. SIUS to w pełni nowoczesny system pozwalający na szybkie i precyzyjne podanie wyników. Co więcej, są one o wiele bardziej dokładne niż w sytuacji, gdy używane są tarcze papierowe. Wyniki podawane są co do dziesiętnych części punktu, co umożliwia rozróżnienie niekiedy bardzo podobnych osiągnięć niedostrzegalnych ludzkim okiem, a także uwzględnienie kalibru pocisku i jego prędkości oraz warunków atmosferycznych panujących na strzelnicy. Firma SIUS jest wiodącym na świecie producentem elektronicznych systemów punktacji dla sportu, myśliwych, wojska i policji. W 2016 roku po raz siódmy z rzędu SIUS był odpowiedzialny za całą instalację i zarządzanie we wszystkich konkurencjach strzeleckich na Igrzyskach Olimpijskich.

W poszczególnych konkurencjach strzeleckich tarcze różnią się między sobą. W konkurencji 10m Pistolet pneumatyczny 60 strzałów (Ppn 60) czarne pole tarczy ma średnicę 59,5 mm, a dziesiątka, znajdująca się w środku tarczy, ma średnicę 11,5 mm. Odległość strzelania wynosi 10 m.

W konkurencji 10m Karabin pneumatyczny 60 strzałów (Kpn 60) należy oddać 60 strzałów ocenianych do tarcz, których czarne pole ma średnicę 30,5 mm. Dziesiątka, to biała kropka o średnicy 0,5 mm znajdująca się w środku tarczy. Odległość strzelania to 10 m. Konkurencja 50m Karabin dowolny 60 strzałów leżąc (Kdw 60l) polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych w pozycji leżącej do tarcz których czarne pole ma średnicę 112,4 mm. Dziesiątka znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 10,4 mm. Odległość strzelania to 50 m.

Kolejne, już XXXII igrzyska olimpijskie, gdzie będą rozgrywane konkurencje strzeleckie odbędą się w Tokio w 2020 roku.

 

Vocabulary – słownictwo

air pistol junior men /r ˈpɪs.təl ˈdʒuː.ni.ər men/– pistolet pneumatyczny juniorzy

air pistol junior women /r ˈpɪs.təl ˈdʒuː.ni.ər ˈwɪm.ɪn/ – pistolet pneumatyczny juniorki

air pistol mixed team /r ˈpɪs.təl mɪkst tiːm/ – mix (zespoły mieszane) pistolet pneumatyczny

air rifle mixed team /r ˈraɪ.fəl mɪkst tiːm/ – mix (zespoły mieszane) karabin pneumatyczny

air rifle men /r ˈraɪ.fəl men/– karabin pneumatyczny mężczyźni

air rifle women /r ˈraɪ.fəl ˈwɪm.ɪn/ – karabin pneumatyczny kobiety

center fire pistol men /ˈsen.tər faɪər ˈpɪs.təl men/– pistolet centralnego zapłonu mężczyźni

conventional paper targets /kənˈven.ʃən.əl ˈpeɪ.pər ˈtɑː.ɡɪts/ – konwencjonalne tarcze papierowe

electronic targets /ˌel.ekˈtrɒn.ɪk ˈtɑː.ɡɪts/ – tarcze elektroniczne

hunting shooting range /ˈhʌn.tɪŋ ˈʃuː.tɪŋ reɪndʒ/ – strzelnica myśliwska

hunter /ˈhʌn.tər/ – myśliwy

judge/referee /dʒʌdʒ/ˌref.əˈriː/ -sędzia

junior /ˈdʒuː.ni.ər /– juniorzy

senior /ˈsiː.ni.ər/ – seniorzy

men junior / menˈdʒuː.ni.ər /– juniorzy mężczyźni

women junior /ˈwɪm.ɪn ˈdʒuː.ni.ər /– juniorki kobiety

match shots /mætʃ ʃɒts/– strzały oceniane

preparation time /ˌprep.ərˈeɪ.ʃən taɪm/– czas przygotowawczy

relay /ˌrɪˈleɪ/ – zmiana zawodników

shooting postion /ˈʃuː.tɪŋ pəˈzɪʃ.ən/– postawa strzelecka

rifle 3 positions (kneeling, prone, standing) men /ˈraɪ.fəl θriː pəˈzɪʃ.əns (/niːlɪŋ/prəʊn /ˈstæn.dɪŋ) men/– karabin 3 postawy (klęcząca, leżąca, stojąca) mężczyźni

rifle 3 positons women /ˈraɪ.fəl θriː pəˈzɪʃ.əns ˈwɪm.ɪn/ – karabin 3 postawy kobiety

rifle prone women /ˈraɪ.fəl prəʊn ˈwɪm.ɪn/ – karabin postawa leżąca kobiety

rifle prone men /ˈraɪ.fəl prəʊn men/– karabin postawa leżąca mężczyźni

running target /ˈrʌn.ɪŋ ˈtɑː.ɡɪt / – cel ruchomy

sighting shots /ˈsaɪ.tɪŋ ʃɒts/– strzały próbne

shooter /ˈʃuː.tər/ – strzelec

shooting range /ˈʃuː.tɪŋ reɪndʒ/ – strzelnica

indoor shooting range /ˌɪnˈdɔːrˈʃuː.tɪŋ reɪndʒ/ – strzelnica wewnątrz (np. budynku) /zamknięta/ zakryta

outdoor shooting range /ˈaʊtˌdɔːr ˈʃuː.tɪŋ reɪndʒ/ – strzelnica na zewnątrz/otwarta/odkryta

sport shooting range /spɔːtˈʃuː.tɪŋ reɪndʒ/ – strzelnica sportowa

rapid fire pistol /ˈræp.ɪd faɪər ˈpɪs.təl /– pistolet szybkostrzelny

sport pistol /spɔːt ˈpɪs.təl / – pistolet sportowy

standard pistol men /ˈstæn.dəd ˈpɪs.təl men/– pistolet standardowy mężczyźni