fbpx

DDM czyli dystans, dezynfekcja, maseczka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przebywając w zamkniętych pomieszczeniach, a więc w pokoju przygotowań, jak i w sali egzaminacyjnej, należy mieć nałożoną maseczkę, utrzymywać dystans oraz stosować środki do dezynfekcji rąk.

Pokój przygotowań

Egzamin ustny według normy STANAG 6001 na poziomie 3 zdaje się parami, a więc to pary są zapraszane do pokoju przygotowań przez egzaminatora o konkretnej, ustalonej wcześniej godzinie. Przed wejściem do pokoju przygotowań egzaminator sprawdza obecność oraz weryfikuje tożsamość kandydatów na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Po pozytywnej weryfikacji każda osoba z pary zdających losuje temat do zadania pierwszego (briefing) i zajmuje wolną ławkę. Ławki są zdezynfekowane i ustawione w odstępach, zgodnie z obowiązującymi aktualnie zasadami reżimu sanitarnego. Na ławce znajduje się kartka do robienia notatek na brudno, nie trzeba więc zabierać swoich kartek. Należy natomiast mieć swój długopis. Po zajęciu miejsc przez parę kandydatów, egzaminator omawia przebieg egzaminu. Instrukcje są udzielane w języku polskim. Zadanie pierwsze to briefing i składa się z dwóch części A i B, zadanie drugie to dyskusja i też składa się z dwóch części A i B. Każdy ze zdających z pary ma ok. 15 minut na przygotowanie wypowiedzi do pierwszej części zadania pierwszego.

Nowa (kolejna) para zdających wchodzi do pokoju przygotowań po upływnie ok. 10 minut od rozpoczęcia egzaminu przez poprzednią parę zdających przed daną komisją. Nie ma czasu przygotowawczego przed drugą częścią zadania pierwszego, czyli pytaniami do briefingu, przed zadaniem drugim, czyli dyskusją, ani przed pytaniami od egzaminatora. Cały egzamin od momentu wejścia do sali egzaminacyjnej trwa ok. 25 minut na parę.

W pokoju przygotowań jednocześnie może znajdować się kilka par, które równolegle przygotowują się do egzaminu ustnego przed różnymi komisjami. Każda para zdaje egzamin ze sprawności mówienie przed inną komisją, w różnych salach egzaminacyjnych dobieranych losowo.

Po upływie wyznaczonego na przygotowanie czasu, egzaminator prowadzi daną parę zdających do sali egzaminacyjnej lub wskazuje gdzie mają się udać. Z pokoju przygotowań do sali egzaminacyjnej zabierasz ze sobą swój brudnopis (kartkę z notatkami) oraz bilecik z wylosowanym tematem briefingu. W egzaminie uczestniczy min. 2 egzaminatorów. W przypadku, gdy zdający nie ma pary, jest nieparzysta liczba zdających, drugi egzaminator wciela się w rolę drugiego zdającego do dyskusji i briefingu.

Zadanie pierwsze czyli monolog

Na samym początku kandydat podaje komisji egzaminacyjnej na głos numer wylosowanego briefingu, który zostaje wpisany przez komisję w arkuszu oceny.

Zadanie 1 jest podzielone na dwie części. W pierwszej części (A), tego zadania musisz wygłosić briefing, czyli ok.3-4 min. monolog na wylosowany wcześniej temat. Po jego zakończeniu drugi zdający z Twojej pary ma za zadanie przez ok.1-2 minuty skomentować usłyszaną treść i zadać Ci pytania. Pamiętaj, że podczas wygłaszania swego monologu nie możesz czytać z kartki, a jedynie od czasu do czasu zerkać w swoje notatki, które sporządziłeś w pokoju przygotowań. Polecam więc opisać w punktach najważniejsze myśli, w tabeli pogrupować 2-3 argumenty za i przeciw, zapisać najważniejsze słówka, nie całe zdania. Niedozwolone jest czytanie z kartki dłuższych fragmentów wypowiedzi.

Następnie następuje zamiana. Druga część zadania pierwszego (B), polega na tym, że to Ty wysłuchujesz monologu, który przedstawia drugi zdający z Twojej pary, a następnie zadajesz mu pytania związane z usłyszaną wypowiedzią. Na przygotowanie swoich pytań masz ok. 3-4 minuty, czyli tyle ile drugi kandydat wygłasza swój briefing. Jest to bardzo krótko. Swoich kursantów uczę, że wystarczy przygotować maksymalnie 3-4 pytania. Pytania do briefingu drugiego kandydata możesz zapisać na swojej kartce brudnopisu, a następnie zerkając w notatki je odczytać. Pamiętaj o stosowaniu pytań pośrednich (indirect questions), które są bardziej formalne niż pytania bezpośrednie (direct questions). Za wykonanie zadania pierwszego możesz uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Zadanie drugie czyli dyskusja

Zadanie 2, czyli dyskusja podzielone jest na dwie części. Po zakończeniu zadania pierwszego, jeden z kandydatów losuje zestaw dwóch takich samych karteczek z tematem do dyskusji, na który zdający muszą porozmawiać i ustalić wspólne stanowisko. Dwie karteczki zszyte razem są tej samej treści, nie martw się więc, że drugi kandydat wylosuje Ci gorszy temat. Na samym początku kandydat podaje komisji egzaminacyjnej na głos wylosowany temat dyskusji. Pod treścią zadania do dyskusji u dołu karteczki znajdują się trzy zagadnienia, które koniecznie trzeba poruszyć w trakcie dyskusji. Przypominam, że w tym zadaniu nie ma czasu przygotowawczego.

W części pierwszej (A), zdający prowadzą rozmowę na temat zagadnienia podanego na bilecie egzaminacyjnym. Dyskusja powinna trwać 5-6 minut na parę. Pamiętaj, że ważna jest nie tylko Twoja wypowiedź, ale również angażowanie w dyskusję partnera, zadawanie mu pytań, logiczne argumentowanie, podsumowanie dyskusji. Jednym z kryteriów oceniania jest umiejętność aktywnego uczestnictwa w rozmowie, inicjowania i podtrzymywania rozmowy/dyskusji.

Kolejnym kryterium oceniania w sprawności mówienie jest poprawność oraz bogactwo języka. Zamiast używania prostych zwrotów typu:

I think that living in the city has more advantages than living in the country.

które co prawda nie są błędne, ale nie zapunktujesz nimi w kryterium bogactwo języka, staraj się stosować bardziej wyszukane sformułowania:

From my point of view, costs of travelling are nowadays extremely more expensive, than it was seen 20 years ago.

To tell the truth, to ensure the safety of civilian people during military conflicts the best course of action would be to build special buffer zones.

From my perspective, another reason why young people leave their native countries is lack of development opportunities.

It seems to me that for young marriages the most decisive factor when choosing a flat still remains the price.

W drugiej części (B), każdy ze zdających musi odpowiedzieć na pytania egzaminatora, które są tematycznym rozwinięciem części A. Jeśli dyskusja dotyczyła tematu podróżowanie, to możesz się spodziewać, że pytania egzaminatora również będą związane z podróżowaniem, sposobami przemieszczania się, bezpieczeństwem w czasie podróży itp. Rozmowa sterowana przez egzaminatora trwa 5-6 minut na parę. Tutaj również nie masz czasu przygotowawczego. Płynność wypowiedzi jest jednym z kryteriów oceniania. Jeśli potrzebujesz więcej czasu do namysłu, pamiętaj o stosowaniu strategii egzaminacyjnej: Kupowanie czasu. Za wykonanie zadania drugiego możesz uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Ocenianie

Wypowiedź ustna jest oceniania przez dwóch egzaminatorów. Za wykonanie obu zadań każdy z kandydatów może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Aby zaliczyć sprawność mówienie należy uzyskać minimum 14 punktów łącznie z obu zadań. Po zakończeniu zadania drugiego komisja zabiera zarówno Twój brudnopis, jak i bilety egzaminacyjne z wylosowanymi tematami do briefingu i dyskusji. Polecenia do zadań na poziomie 3 są sformułowane wyłącznie w języku angielskim.