fbpx

W maju 2020r. Minister MON wydał nową decyzję w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej. Od sierpnia na moim blogu dostępny jest quiz, w którym możesz sprawdzić swoją znajomość nowych przepisów dotyczących egzaminowania. W dzisiejszym artykule przedstawiam Ci najważniejsze informacje i wprowadzone zmiany. Dowiesz się komu przysługuje nagroda w wysokości 6000 zł, kto może otrzymać świadectwo STANAG 6001 w języku angielskim oraz jakie dyplomy są uznawane i nostryfikowane przez CKEJO MON. Przeczytanie tego artykułu zajmie Ci ok. 3 minuty.

Kursy i egzaminy na poziomie 4 i 5

W Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych, na uczelniach wojskowych, w ośrodkach doskonalenia językowego resortu obrony narodowej oraz w centrach szkolenia w całej Polsce nie prowadzi się kursów semestralnych ani doskonalących na poziomach 4-5, ani egzaminowania na poziomie 5, według normy STANAG 6001. Co to oznacza w praktyce? Osoby, które chcą uzyskać certyfikat STANAG 6001 na najwyższym w Polsce 4 poziomie, muszą przygotowywać się indywidulanie do egzaminu, lub skorzystać z odpłatnych kursów organizowanych przez prywatne szkoły językowe. Aktualną ofertę moich kursów znajdziesz tutaj. Można też przestawić CKEJO MON dyplom ukończenia krajowych lub zagranicznych studiów filologicznych drugiego stopnia lub dwujęzycznych studiów lingwistycznych drugiego stopnia, a CKEJO MON na jego podstawie wyda świadectwo znajomości języka angielskiego STANAG 4,4,4,4, bez konieczności zdawania egzaminu STANAG 6001.

Wyższy poziom bez zaliczenia niższego

Kolejną ciekawą informacją może być fakt, że do egzaminu na poziomach 2 i 3 mogą podchodzić osoby nieposiadające świadectwa znajomości języka obcego niższego poziomu. Możesz np. podejść od razu do zdawania egzaminu na 2 poziomie nie mając certyfikatu na poziomie 1. Tak samo, żeby zostać zakwalifikowanym na egzamin STANAG 6001 na poziomie 3, nie musisz legitymować się certyfikatem STANAG 6001 na poziomie 2. Jest to jedno z najczęściej zadawanych mi pytań, na które odpowiedziałam już w jednym z moich poprzednich wpisów FAQ2. Jeśli Twoi przełożeni nie chcą Cię zapisać na egzamin wyższego poziomu, twierdząc, że musisz mieć zdany pełny niższy poziom, to koniecznie prześlij im link do niniejszego artykułu, a następnie odeślij ich bezpośrednio do zapoznania się z decyzją Ministra MON (Decyzja Nr 73/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej).

Certyfikat po polsku i angielsku

Dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę na terenie kraju na stanowiskach służbowych w międzynarodowych strukturach wojskowych dopuszcza się możliwość wydania świadectwa STANAG 6001 w języku angielskim. Standardowo certyfikat STANAG 6001 wydaje się w języku polskim.

Krótsza karencja

W razie negatywnego wyniku którejkolwiek ze zdawanych sprawności językowych, zdający nie może przystąpić do ponownego egzaminu na tym samym poziomie przed upływem dwóch miesięcy od dnia egzaminu, z wyjątkiem kandydatów na żołnierzy zawodowych, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych oraz osób, które ukończyły semestralne i wyrównawcze kursy językowe, bezpośrednio po zakończeniu tych kursów. Zgodnie z wcześniej obwiązującymi przepisami, do poprawki można było podejść dopiero po upływie 3 miesięcy karencji. Czas ten skrócono, moim zdaniem na korzyść dla kursantów.

Termin ważności certyfikatu

Świadectwa znajomości języków obcych wydane zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001 są ważne bezterminowo. Dopuszcza się możliwość odnawiania dat zaliczenia poszczególnych sprawności językowych poprzez ponowne przystąpienie do egzaminu osób bezpośrednio po ukończeniu kursów językowych oraz osób przystępujących do certyfikacji językowej.

STANAG 6001 nie tylko dla polskich żołnierzy

Egzamin ze znajomości języka angielskiego według normy STANAG 6001 mogą zdawać nie tylko żołnierze zawodowi. Zgodę na przystąpienie do egzaminu ze znajomości języka obcego, zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, przez osoby spoza resortu obrony narodowej oraz przedstawicieli sił zbrojnych innych państw, wyrażają przewodniczący CKEJO MON w odniesieniu do języka angielskiego poziomów 3 i 4 oraz rektorzy-komendanci uczelni wojskowych w odniesieniu do języka angielskiego poziomów 1 i 2. Jeśli jesteś osobą ze środowiska cywilnego, a chcesz zapewnić sobie lepszy start w armii, również możesz przystąpić do egzaminu.

Nagrody pieniężne

Żołnierzom zawodowym oraz pracownikom resortu obrony narodowej, którzy w wyniku złożenia egzaminu w trybie eksternistycznym uzyskali po raz pierwszy znajomość języka obcego na poziomie SPJ 3333 zgodnie z Porozumieniem STANAG 6001, przyznaje się jednorazowo nagrodę pieniężną w wysokości 4000 złotych, natomiast na poziomie SPJ 4444, przyznaje się jednorazowo nagrodę pieniężną w wysokości 6000 złotych. W praktyce oznacza to, że jeśli prywatnie zainwestujesz w kurs językowy, np. w mojej szkole, i zdasz egzamin, to ta inwestycja Ci się zwróci z nawiązką!

Nagród nie przyznaje się żołnierzom zawodowym oraz pracownikom resortu obrony narodowej, którzy:

1)ukończyli krajowe lub zagraniczne studia językowe pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, albo studia filologiczne z danego języka z wyłączeniem osób, które ukończyły wymienione studia w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej lub pracy w resorcie obrony narodowej i nie korzystały z pomocy resortu obrony narodowej w związku z pobieraniem nauki na wymienionych studiach,

2) zostali skierowani przez resort obrony narodowej i uzyskali świadectwa znajomości języka obcego na podstawie ukończenia studiów zagranicznych lub ukończyli kursy językowe w kraju lub za granicą trwające powyżej 30 dni,

3) ukończyli studia wyższe w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych począwszy od 2008 r. i uzyskali po raz pierwszy w trybie eksternistycznym znajomość języka obcego objętego programem kształcenia,

4) zostali skierowani przez resort obrony narodowej na kursy semestralne i uczestniczyli w nich, ale z różnych przyczyn ich nie ukończyli, a egzamin ze znajomości języka obcego złożyli w trybie eksternistycznym.

Przeczytałeś cały artykuł? Poleć go innym żołnierzom, a potem sprawdź ile udało Ci się z niego zapamiętać. Rozwiąż quiz!